Zpátky na sočkaři.cz...

Sočkohledač

Ročník Obor Místo Název Autoři Popis Odkazy
41. (2019)11.Kvaterniony a zobecnění vět o čtyřech čtvercíchMatěj DoležálekCílem práce je dokázat Lagrangeovu větu o čtyřech čtvercích a Jacobiho větu o čtyřech čtvercích a použití obdobného postupu k důkazu obdob těchto vět pro další kvadratické formy čtyř proměnných - tedy pro formu f dokázat univerzálnost f, resp. nalézt a dokázat explicitní vzorec pro počet celočíselných řešení rovnice f(x,y,z,w) = n pro přirozené n.práce
41. (2019)12.Optimalizace délky křivek v roviněVojtěch KloudPráce se zabývá minimalizací funkcionálů udávající délku rovinné křivky. Tyto křivky budou omezené různými překážky v této rovině. Definujeme tedy přeážkky a přípustné křivky, tedy křivky, které mohou být řešením daného problému. Z množiny všech přípustných křivek určíme tu nejkratší.práce
41. (2019)13.Origami geometrieAdéla Heroudková, Jana Bušová, Lucie ReichertováSrozumitelně čtenáři představit origami geometrii a její vlastosti. Ukázat, co vše jsou origami sestrojitelná čísla pomocí pěti axiomů a také porovnat origami geometrii s eukleidovskou tím, že pomocí origami setrojíme a dokážeme několik zajímavých konstrukcí, které v eukleidovské geometrii nelze zkonstruovat, ale v origami to možné je.práce
41. (2019)21.Určení vlastností nové proměnné hvězdy typu Delta ScutiVojtěch DienstbierCílem je určit fyzikální charakteristiky nově objevené proměnné hvězdy typu DSCT, pro periodovou analýzu prozkoumat možnost využití různých metod včetně baeysovské inference, porovnání dostupných metodik určování vzdálenostipráce
41. (2019)22.Studium nižší zemské ionosféry a detekce jejích plazmatických poruchVojtěch LaitlPráce informuje o inovativním pozorování a studiu nižší zemské ionosféry založeném na dlouhodobém zaznamenávání spekter. Stávající rutinní ionosférická měření se zaměřují pouze na oblasti E a F lokalizované ve větších výškách, přestože nejnižší ionosférická vrstva D hraje prokazatelně významnou roli ve fyzikálních a chemických transformacích atmosféry v rámci takzvaného kosmického počasí.práce
41. (2019)23.Objev nové proměnné hvězdyFabián BodnárZáměrem je dokumentace objevu nové proměnné hvězdypráce
41. (2019)31.Syntéza derivátů flavonolu jako molekul uvolňujících oxid uhelnatý pomocí světlaVojtěch OrelCílem práce je připravit deriváty již známé molekuly flavonolu, fotochemicky uvolňující oxid uhelnatý, na kterých bude možno analyticky studovat mechanismus uvolňování molekuly CO. Objasnění mechanismu uvolňování nám umožní navrhovat nové molekuly, které budou splňovat požadované vlastnosti, včetně nízké toxicity in vitro a velkých výtěžků oxidu uhelnatého.práce
41. (2019)32.Syntéza nových inhibitorů proteinových kinázJan ObořilCílem této studie je vyvinutí nové syntetické cesty, pomocí které bude možné připravit nové obtížně dostupné analogy inhibitorů. Dalším cílem je některé tyto analogy připravit a poskytnout je pro biologické testování. Připravené sloučeniny budou sloužit jako vysoce selektivní inhibitory proteinových kináz. Tyto enzymy regulují celou řadu buněčných procesů a představují nový slibný terapeutický cíl pro léčbu řady různých, nejen nádorových onemocnění, zejména chronické lymfocytární leukémie.nezveřejněno
41. (2019)33.Syntéza a supramolekulární chování 4-(4-(adamantan-1-yl)fenyl)-1-methylpyridinium jodidu Adam KnirschCílem této práce bylo připravit nový ligand na bázi adamantanu a zkoumat jeho supramolekulární chování pomocí různých metod.nezveřejněno
41. (2019)41.Termoregulace u pestřenkovitých (Diptera: Syrphidae)Antonín HlaváčekCílem práce bylo provést komplexní výzkum fyziologie a ekologie pestřenek. Snažil jsem se zjistit, jak je termoregulace ovlivňována ze strany morfologie, taxonomické příslušnosti, mimeze a ekologie.práce
přílohy
41. (2019)42.WNT signalizace v patologii chronické lymfocytární leukémieMartin ZavřelNa základě zjištění z předchozí práce ověřit vliv WNT5A ligandu v kombinaci RSPO1 ligandem na expresi genů typicky indukovaných při aktivaci kanonické WNT dráhy – CCND1, AXIN2, MYC. Sledovat různé aspekty WNT/PCP aktivity v leukemických buňkách po působení typického dráhu aktivujícího ligandu WNT5A společně s RSPO1 ligandem. Mezi tyto patří např. přežívání buněk, proliferace, buněčná adheze a migrace. Práce se zaměřila na ligand RSPO1, protože analýza genové exprese těchto proteinů u CLL buněk ukázala výrazně vyšší expresi oproti dalším ligandům z této rodiny. Experimenty budou prováděny na stabilních buněčných liniích (B-buněčná leukémie, lymfom) či na primárních CLL vzorcích. Vzhledem k zaměření práce na studium WNT/PCP dráhy budou jako vedlejší projekt vytvářeny stabilní linie pro studium této dráhy s cílenou mutací v receptorech zodpovědných za její aktivitu.nezveřejněno
41. (2019)43.Charakterizace mutací proteinu RAD51 a jeho vliv na stabilitu genomu a karcinogenezi Nikola SvobodováK vývoji efektivní, cílené terapeutické léčby nádorových onemocnění je nezbytné pochopení buněčných mechanismů, například procesu opravy DNA, které se podílí na vzniku nádoru, jeho následné progresi a často i rezistenci vůči dosavadní léčbě. Centrální úlohu při opravě DNA pomocí homologní rekombinace má protein RAD51. Bezchybný průběh homologní rekombinace, ale i ochrany a restartu replikační vidlice je podmínkou pro udržení genomové integrity a buněčného přežití. Navzdory klíčové roli RAD51 nukleoproteinového vlákna, celý proces musí být striktně usměrňován množstvím regulačních proteinů a posttranslačních modifikací. Hlavním cílem mé práce bylo se pomocí biochemických a biofyzikálních metod více přiblížit mechanismu regulace rekombinázy RAD51. Z toho důvodu byly navrženy, izolovány a charakterizovány mutace RAD51, které odlišným způsobem ovlivňují jeho aktivitu během HR.práce
41. (2019)51.Fluorescence uranových minerálů jako metoda určování druhuOndřej CenekCílem práce bylo zjistit, zda lze metodu měření spektra fluorescence použít jako přesnou metodu určení druhu minerálu.práce
41. (2019)52.Pegmatit Černá I: mineralogie a evoluce chemismu turmalínuJakub Váchaprozkoumat mineralogii pegmatitu Černá I porovnat pegmatit s ostatními lithnými tělesy v oblasti a potvrdit/vyloučit souvislost mezi nimi zpracovat evoluční trendy chemismu turmalínupráce
41. (2019)53.Rozsivky usazenin bádenského zálivu v Bohunicích u Týna nad VltavouMichal BoudaCílem práce je přispět k poznání rozsahu bádenské mořské záplavy v třeboňské pánvi na základě rozboru fosilních rozsivek v sedimentech odebraných z těžebny v Bohunicích u Týna nad Vltavou.práce
41. (2019)61.Vliv kanonické Wnt signální dráhy na diferenciační potenciál NG2 glií po ischemickém poškození mozkuHana BernhardováCílem této práce bylo analyzovat diferenciační potenciál NG2 glií a funkci kanonické Wnt signální dráhy v gliogenezi a neurogenezi, a to jak za fyziologických podmínek, tak v průběhu ischemického poškození tkáně a její následné regenerace.práce
41. (2019)62.Kináza Chk1 jako potenciální terapeutický cíl v buňkách maligního melanomuKarolina KubováCílem mé práce bylo porovnat účinnost inhibitorů kinázy Chk1 SCH900776 a MU380 vůči buněčným liniím maligního melanomu a ověřit účinnost těchto inhibitorů v kombinaci s cytostatiky cílícími na replikaci DNA a s inhibitory vybraných buněčných signálních drah.práce
41. (2019)63.Laktózová intoleranceKateřina PtáčkováCílem této práce je představení problematiky laktózové intolerance a pozorování vlivu klasického mléka i industriálně upraveného mléka bez obsahu laktózy na dech dobrovolníků. Dobrovolníky se stali pracovníci oddělení analýzy dechu na Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského v Praze, kde probíhal díky středoškolské stáži samotný výzkum. Látky byly analyzovány metodou hmotnostní spektrometrie SIFT-MS. Dalším cílem byla laboratorní příprava a následná analýza bezlaktózového mléka, s použitím aktivované práškové laktázy.práce
41. (2019)71.Studium chemické podstaty fyzikální dormance semen hrachu setého (Pisum sativum L.)Veronika BabyrádováHlavním cílem mojí práce bylo pokusit se stanovit látky, které z chemického hlediska ovlivňují fyzikální dormanci semen po teplotním cyklování. Dále jsem se snažila upozornit na tuto problematiku, která velmi úzce souvisí se zemědělskou činností a ovlivňuje kvalitu a kvantitu úrody. Chtěla jsem také k této prozatím neprobádané problematice přispět novými poznatky.práce
41. (2019)72.Vliv životaschopnosti gamet a teploty prostředí na efektivitu šlechtění polyploidních rostlinAlžběta PoštulkováCílem mé práce bylo zkoumáním pěti různých teplot (20, 26, 30, 33 a 37 °C) přispět k porozumění procesům ovlivňujících vznik a životaschopnost neredukovaných gamet, pomocí kterých může docházet k formaci polyploidních rostlin, které jsou hojně využívané jako hospodářské plodiny. Zajímalo mě, která z použitých teplot měla největší vliv na vznik životaschopných neredukovaných gamet, a zda bude mít na rostliny větší vliv dlouhodobé vystavení vyšší teplotě (odběr po dvaceti dnech) nebo teplotní šok z přesunu do vyšší teploty (odběr po dvou dnech). Dále jsem zkoumala, zda bude mít ploidní úroveň rostliny vliv na pravděpodobnost vzniku neredukovaných gamet. K tomu jsem využila skutečnosti, že dvě z mnou zkoumaných populací byly tetraploidní a jedna diploidní.práce
41. (2019)73.Selekce genotypů pšenice seté (Triticum aestivum L.) odolných vůči stresu suchem pomocí zkoumání kořenového systémuNatálie RudolfováCílem je zhodnotit vliv odlišnosti kořenového sytému různých odrůd pšenice seté na stres suchem a studovat aktivitu antioxidačních enzymů (askorbát peroxidasy a gaujakol peroxidasy) v kořenech těchto rostlin, dále zjistit, zda by se měření aktivity antioxidačních enzymů v kořeni dalo použít jako první indikátor k selekci rostlin odolných vůči stresu suchem.práce
41. (2019)81.Vyhodnocení početnosti a biotopových preferencí skokana štíhlého (Rana dalmatina) na mosteckých výsypkách Šimon SuchopárekCílem bylo vyhodnotit fluktuace početnosti populací obojživelníků na čtyřech mosteckých výsypkách. Dále bylo cílem vyhodnotit biotopové preference modelového druhu a na základě výsledků doporučit vhodné rozměry vodních biotopů vznikajících na rekultivovaných územích.práce
41. (2019)82.Květena vybraného území na západním okraji města BrnaJaroslav RohelCílem této práce je provést podrobný floristický průzkum vybraného území na severozápadním okraji města Brna a zjistit rozšíření druhů podle jednotlivých biotopů nacházejících se ve sledovaném území. Většina tohoto území leží v městské části Brno‑Bystrc, na jihu zasahuje do městské části Brno-Žebětín. Na tomto území dosud nebyl proveden systematický floristický průzkum. Dále jsem, na základě zjištěných dat o výskytu cévnatých rostlin, chtěl nalézt odpověď na následující otázky. Liší se jednotlivé biotopy v počtu zastoupení původních a nepůvodních druhů? Liší se jednotlivé biotopy v zastoupení ohrožených taxonů cévnatých rostlin? Liší se jednotlivé biotopy v zastoupení druhů charakterizovaných pomocí ekologických indikačních hodnot pro světlo, teplotu, vlhkost, živiny a intenzitu disturbance?práce
41. (2019)83.Jak geodiversita ovlivňuje méně známé skupiny bezobratlých a ekosystémy pískovenJakub Vácha, Šimon ZemanNaším cílem bylo zjistit, kterými faktory může být ovlivněna druhová diversita na těchto lokalitách nejvíce. Také jsme sestavili seznam druhů nalezených v pískovně se zaměřením zejména na ptáky, plazy, obojživelníky a některé skupiny bezobratlých (Orthoptera, Diplopoda, Isopoda, Odonata, Megaloptera, Opiliones, Neuroptera). S pomocí výsledků našeho výzkumu jsme hodnotili biologickou hodnotu studovaných lokalit a diskutovali důvody pro tyto výsledky. Dále jsme vytvořili seznam ohrožených druhů obývajících pískovnu a ukázali, jak cenné mohou být pískovny pro biodiversitu. Také jsme zhotovili brožuru o geologii pískoven pro veřejnost, těžební společnosti a vědce, které pískovny zajímají. Dále byl navržen projekt Edukačního biocentra pískovna Planá. Návrh byl formulován se zřetelem na potenciál ochrany přírody, ale i stávající plán rekultivace (GET, s. r. o. 2015).práce
41. (2019)91.Reproduktor vytištěný na 3D tiskárněVít VechetaVytvoření reproduktoru technologií 3D tisku.práce
přílohy
41. (2019)92.Návrh a stavba rovinné pásové bruskyVojtěch PrchlíkPostavit funkční stroj, který zjednoduší práci při výrobě nožů a jednoduchých dílů, a který bude relativně levnýpráce
přílohy
41. (2019)93.Průmyslový drtič paletTomáš Koníček, Tomáš Dobeš, Lukáš KopeckýNavrhnout, vypočítat a vyrobit model drtiče palet, cílem je vyrobit skutečný funkční stroj, provést na něm zkoušky funkčnosti a účinnostipráce
přílohy
41. (2019)101.Výukový robotický model lidské ruky s bezdrátovými řídicími modulyMartina HanusováCílem této práce bylo sestavit levný, snadno vyrobitelný a opravitelný robotický model lidské ruky, vytisknutelný na 3D tiskárně, dostatečně atraktivní pro zajímavou výuku robotiky a programování na školách, vybavený softwarovými funkcemi pro bezdrátovou komunikaci a rozšiřitelný o různé bezdrátové řídicí moduly. Pro stavbu mechanického hardware byla využívána zejména technologie 3D tisku, protože v dnešní době má většina středních odborných škol k dispozici 3D tiskárnu, takže není problém tuto pomůcku vyrobit či případně upravit její design.práce
přílohy
41. (2019)102.Komponenty pro domácí fotovoltaický systémJakub VašíčekNávrh komponent pro použití v domácích fotovoltaických systémech.práce
přílohy
41. (2019)103.Interaktivní světelná tabuleJan GebhartCílem práce je vymyslet konstrukční, programové a elektrické řešení Interaktivní světelná tabule. Původním záměrem bylo změřit reakční dobu brankářů.práce
přílohy
41. (2019)111.Hydrofilní kompozity a architekturaKateřina DvořákováZlepšení environmentálních podmínek zajišťující vhodné klima po co nejdelší dobu během letních dnů.práce
41. (2019)112.Soběstačný rodinný důmMiroslav FaistZáměr práce byl vytvořit absolutně soběstačný dům, který by fungoval bez všech inženýrských sítí a navíc by fungoval bez většího přičinění člověka. Dokázal by regulovat teplotu, světla, předpovídat počasí a podle toho upravovat spotřebu a doporučovat využití energie. Dům by byl soběstačný hned v několika odvětvích, jako jsou, výroba elektrické energie, vytápění, ohřev teplé vody, likvidování odpadních vod.práce
přílohy
41. (2019)113.Smuteční síň na lesním hřbitově v Hradci KrálovéAntonie SvatošováNávrh smuteční obřadní síně na lesním hřbitově v Hradci Královépráce
přílohy
41. (2019)121.3D Simulátor obvodůJakub SeidlCílem práce bylo vytvořit počítačový program, který by názorně ukazoval chování proudu v elektrických obvodech podle analogie s vodou.práce
přílohy
41. (2019)122.Autonomní vozítkoPavel Stenchlý, Vojtěch Tomala, Markéta AghováCílem práce je navrhnout a sestrojit Autonomní vozítko ovládané mobilní aplikací prostřednictvím WIFI. Záměrem však je umožnit studentům či žákům naučit se nebo rozvinout své dovednosti v programování platformy Arduino, návrh 3D komponentů, vývoj mobilní aplikace a zlepšit týmovou spolupráci.práce
41. (2019)123.Virtuální chemická laboratoř a simulace chemických reakcíMonika MeierováVytvořit virtuální chemickou laboratoř, která by se využívala při výuce chemie. Snaha o univerzální zdrojový kód, aby ho bylo možné dále využít.práce
přílohy
41. (2019)131.Cenové války autobusových a železničních dopravcůLenka HlucháňováZjistit, zda RegioJet a Flixbus na trase Praha – Brno a zpět soutěží o stejné zákazníky. Přiblížit dřívější spor ASIANY a Student Agency (nyní již RegioJet).práce
41. (2019)132.Efektivita prospěchových stipendiíAlexandr PisaniHlavním cílem této práce bylo zodpovězení výzkumné otázky, zdali je stipendium správným způsobem, jak motivovat studenty a případně, jak by mělo být nastaveno, aby byla zajištěna co největší možná efektivita.práce
41. (2019)133.Druhá šance pro Prestige?Matěj VítekV práci se zabývám teorií možného nového marketingového přístupu firmy Moleda, který by mohl dostat její značku Prestiž do povědomí mladých lidí a zvýšit zájem o její zboží. Ke srovnání jsem zvolil značku Nike a pomocí porovnání konkrétních modelů bot jsem navrhnul možnost nového marketingového mixu značky Moleda, který by jí napomohl zvýšit prodej.práce
41. (2019)141.Didaktické hry při výuce angličtiny a sborník herEliška SeidlováShrnout teoretické příčiny důležitosti zapojení her do výuky, ukázat, jak mají být do hodin začleněny, a vytvořit sborník didaktických her pro výuku angličtiny dětí předškolních a mladšího školního věku.práce
41. (2019)142.Přehled nejčastějších chyb v plaveckých technikách rekreačních plavců u základních plaveckých způsobůMarie ŠimovcováCílem práce bylo vypracovat teoretickou část obsahující základní informace o plavání, provedení správné techniky a vytyčení nejčastějších chyb dle literatury a osobního postoje. Dále zpracování přehledu nejčastějších chyb v plaveckých technikách rekreačních plavců využívajících brněnské plavecké bazény metodou pozorování a vytvoření nápomocného letáku pro rekreační plavce.práce
přílohy
41. (2019)143.Dramatická výchova jako pomůcka ve výuce českého jazyka a literaturyMagdaléna HlaváčkováCílem mé práce SOČ je ukázat na možnost praktického využití dramatické výchovy jako pomůcky k zatraktivnění výuky českého jazyka i jako prostředku ke kultivaci mluveného projevu žáků a k posílení vztahů v třídním kolektivu na základě ukázkových hodin pro třetí, čtvrtý a pátý ročník. Dalším cílem je i vytvoření zásobníku dramatickým aktivit navazujících na učivo českého jazyka prvního stupně ZŠ.práce
41. (2019)151.Byl z rodu dobrého: Alfred Tennyson a jeho dílo v české kultuře 1855–1894Jan RusPředstavit českou recepci Alfreda Tennysona mezi lety 1855–1894. Zjistit, jaká díla byla překládána, co určovalo jejich výběr. Sepsat dosavadní nálezy překladů, článků a jiných textů vztahujících se k britskému básníkovi. Podat obraz básníka, který (si) vytvářeli jeho překladatelé a autoři článků a hesel k básníkovi se vztahujících. V teoretické části představit život a dílo Alfreda Tennysona.práce
41. (2019)152.SOUBOR VYBRANÝCH BLATSKÝCH PÍSNÍ A TANCŮVeronika MoravcováMým dlouhodobým záměrem je obnovit status mateřských škol a jejich učitelů jako nositelů a šiřitelů tradice, zejména v oblastech s hlubokou folklórní tradicí. Cílem práce bylo zpracovat zpěvník ve dvojhlasu blatských tradičních zpěvů a tancůpráce
41. (2019)153.Umělecká výzdoba kostela sv. Jana Křtitele a kaple sv. Anny v Náměšti nad OslavouJiří ŠtefaňákPráce se zabývá historií a uměleckou výzdobou kostela sv. Jana Křtitele a špitálu s kaplí sv. Anny v Náměšti nad Oslavou. Práce dále sumarizuje aktuální informace o autorství a za pomocí srovnání s díly autorů z jiných objektů a historických souvislostí aktualizuje jejich autorství a původ. Práce dále porovnává své závěry s informacemi, které poskytuje město a farnost, nebo webové stránky, které se této problematice věnují. Cílem je vytvoření informačního materiálu pro veřejnost, který bude obsahovat aktuální informace o autorství. Účelem tohoto materiálu je přiblížit veřejnosti autory a jejich díla nacházející se v kostele sv. Jana Křtitele, jehož význam bývá často opomíjen.práce
přílohy
41. (2019)161."Protistátní" skupina Michal Kičera a spol.Markéta ŠteklováCílem práce je popsat aktivity skupiny třetího odboje v místě mého bydliště, na Sokolovsku, zmapovat životy jednotlivých akterů a uvést je do kontextu dějin Sokolovska a obecně do historie třetího odboje v Československu.práce
41. (2019)162.Dějiny tršické farnosti do počátku 20. stoletíDaniel KadlecPopsat dějiny farnosti od prvních zmínek až do začátku 20. století, kdy byl vystavěn současný kostelpráce
41. (2019)163.Tažení do Ruska 1812: struktura armád císaře Napoleona I. a cara Alexandra I.Max GogolaCílem této práce je poskytnout čtenáři obraz o Napoleonově tažení do Ruska roku 1812, konkrétně o struktuře ruské armády a Napoleonova vojska, jakož i jednotek pocházejících ze zemí, jež Francii poskytly své muže, a z Napoleonovi podřízených států, a to až do bitvy u Borodinapráce
přílohy
41. (2019)171.Úprava volebního systému do zastupitelstev menších obcíJan Procházka, Daniel KřížPředstavení možné změny volebního systému do voleb zastupitelstev obcí s nižším počtem obyvatel.práce
41. (2019)172.Politická participace mládeže ve členských státech EUAdriana SvítkováEvaluace současných forem zapojení mladých občanů do politického procesu ve členských státech EU, vytyčení význačných rozdílů mezi elektorálními a neelektorálními formami zapojení a následná demonstrace na konkrétních politických modelech států v EU.práce
41. (2019)173.Právní problematika fenoménu urbex v České republiceJosefina DostálováCílem práce je popsat právní problematiku urbexu, zájmové aktivity zabývající se průzkumem opuštěných či běžně nepřístupných objektů vytvořených lidskou rukou. Cílem je zodpovědět, zdali se provozovatelé této aktivity dopouštějí při své činnosti protiprávního jednání, a popsat, na základě kterých právních norem právního řádu ČR je toto jednání definováno. Nedílnou součástí práce je pak také seznámení s fenoménem urbexu jako takovým.práce
41. (2019)181.Ucmekod.eu - Interaktivní výuka programováníLuboš ZápotočnýCílem práce bylo vyvinout a popsat webový systém, který umožňuje žákům cvičit své programátorské dovednosti pomocí programovacích cvičení s automatizovanou zpětnou vazbou.práce
přílohy
41. (2019)182.Mobilní aplikace pro ODM 2019Filip ČackýVytvoření multiplatformní mobilní aplikace a webové služby. Aplikace bude sloužit jako hlavní průvodce Olympiádou dětí a mládeže 2019 v Libereckém kraji. Webová služba bude sloužit k distribuci dat do mobilních klientů a k administraci. Účastníci olympiády tak získají prostřednictvím svého mobilního zařízení snadný přístup ke všem informacím, které je mohou v průběhu akce zajímat.práce
přílohy
41. (2019)183.Využití reverzního inženýrství k tvorbě softwaru pro získávání výhod v online hrách a analýza jeho detekceFilip ToušCílem práce bylo vytvořit nedetekovatelný software pro získávání neoprávněných výhod v online hrách (tzv. "cheat") a analyzovat jeho detekovatelnost a vyzkoušet si znalosti v oboru IT v praxi a seznámit se s metodami, které jsou používané v oboru informační a počítačové bezpečnosti, zejména reverzním inženýrstvím a skrývání / detekování škodlivého kódu, pro další pokračování studia a přípravou pro profesní kariéru v této oblasti (práce na pozici computer security experta).práce
přílohy